زاهدان بلاگ
لینک دوستان

 

محمد جواد ظریف

وبلاگ"من انقلابی ام"نوشت:

آقایان محمدجواد ظریف، علی جنتی و محمود واعظی

درود و احترام

رمضان است و ناگزیریم به انجام واجبات و رهاکردن محرمات. ازاین‌رو فی الباب امربه‌معروف و نهی از منکر نکته‌هایی را خدمتتان عرض می‌کنم؛ باشد مؤثر افتد…

همان‌گونه که مستحضرید، بنیان‌گذار و مدیرعامل «شرکت سهامی فیسبوک» یک یهودی است که خود را آته‌ئیست یا بی‌خدا می‌داند و تاکنون بارها توسط رژیم صهیونیستی به‌عنوان تاثرگذارترین صهیونیست جهان انتخاب و از دست رئیس این رژیم منحوس پاداش خود را دریافت کرده است.


ادامه مطلب
[ شنبه چهارم مرداد 1393 ] [ 11:6 ] [ افسر جنگ نرم ]
دیشب ﭘﺪﺭﻡ ﺑﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺖ. ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺑﻐﺾ ﺍﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮔﺮﻓﺖ .
ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﻡ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﻡ ﺧﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺍﻣﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ ..
ﭘﺪﺭﻡ : ﭼﺮﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ؟ﭼﺮﺍ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﺩﺍﺭ ﭘﺨﺶﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
ﺁﻗﺎ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻭﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺩﺍﺭﻡ ..
ﺻﺪﺍﯼ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ : ﺁﻗﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺷﯿﺪ . ﮐﺪﺍﻡ ﻓﯿﻠﻢ ﺻﺤﻨﻪﺩﺍﺭ؟ﻣﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﭘﺨﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ؟ !!!!
ﭘﺪﺭﻡ :ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ؟ﻣﺜﻼ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ .ﮐﻪ ﯾﮏﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮﻩ،ﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺧﻮﺵ ﺭﻧﮕﯽ ﭼﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ . ﻭ ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺟﻮﺭ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﻧﺪ .
ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺁﻥ ﯾﺨﭽﺎﻝ ” ﺳﺎﯾﺪ ﺑﺎﯼ ﺳﺎﯾﺪ”ﮐﻪ ﭘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﻫﺎﯾﻪ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ .ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﮐﺠﺎ ﺟﺎ ﺩﻫﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﭘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ..
ﺁﻗﺎ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﭽﻪ ﺧﺮﺩﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﯾﻢ. ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ..
ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﺪﻫﺪ .ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺪﺭﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻋﺎﺟﺰﺍﻧﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ …
ﺁﻗﺎ …. ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﮐﻢ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﻨﺪ . ﺯﯾﺎﺩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ. ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺠﺎﯼ دست ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ . ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻏﺬﺍﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ هم ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ؟؟؟ ﯾﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ .ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﺠﺎﯼ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﻭﯼ ﺑﺎﺯﻭﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺯﻧﻬﺎ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ. ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﮑﺸﯿﺪ؟ ﻣﯿﺸﻮﺩ بهمراه ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﺮﺩﻥ قسمتهایی از ﻓﯿﻠﻢ. ﺻﺤﻨﻪ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ هم ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ؟؟؟
ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯾﺴﺖ ﯾﮏ ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﻏﺬﺍ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺭﺍﺳﺘﺶ رﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ . ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺻﻼ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻘﺪﺭ ….ﻣﻤﻨﻮﻥ ….
ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ . ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺳﮑﻮﺕ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﮑﻨﺪ …
ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﯼ ﺩﺍﺩﺍﺷﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ ﭼﻪ ﮐﯿﮑﺎﯼ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺍﯼ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ …
ﻭ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﻐﺾ ﻣﺎﺩﺭﻡ ..
ﻭ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﭘﺪﺭﻡ ….
ﻭ ﻣﻦ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻝ؟؟ !!!
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﻫﯿﭻ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻮﺍﻟﻬﺎﯼ ﭘﺪﺭ ﻧﺪﺍﺷﺖ ..
ﻭ ﭼﺮﺍ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟؟؟ !!
ﻭ ﭼﺮﺍ ﭘﺪﺭﻡ؟؟ !!!
ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ ..

کمی با خواندن این متن فکر کنید واقعا افرادی در کنار ما زندگی می کنند که نان شب ندارند بخورند کاش بعضی ها بجای اسراف و ریخت و پاش زیادی کمی هم به فکر اینها بودند.


برچسب‌ها: طنر, تلوزیون
[ چهارشنبه یکم مرداد 1393 ] [ 1:50 ] [ افسر جنگ نرم ]
کافه وبلاگ نوشت :

http://zahedaneh.ir/images/docs/000035/n00035754-b.jpg

در ماهی که سفره خداوندی پهن است وهمه میهمان خداوند مهر و مهربانی هستند در ماهی که درهای رحمت به روی همه بندگان باز است عده ای از خدا بی خبر از آسمان و زمین به روی یک عده مسلمان بی دفاع تهاجم همه جانبه ای را آغاز کرده اند و معلو نیست به کدامین گناه همه را به خاک و خون میکشند.

مسلمانانی که به جز حریم خود و خانواده شان را که از آن دفاع میکنند هیچ چشم داشتی ندارند.نمیدانم چرا چشمهای افراد حقوق بشر کور شده است واین جنایات صهیونیست های از خدا بی خبررا نمیبیند.نمیدانم چرا مهر سکوت را بر لبهای خویش زده اند که گویا هیچ اتفاقی نیفتاده است.

ولی این رابدانید که خشم خداوند و مردم بی دفاع غزه روزی دامن آنها را خواهد گرفت که دودمان آنها را خاک و خاکستر خواهد کرد.


برچسب‌ها: رمضان, غزه
[ دوشنبه سی ام تیر 1393 ] [ 18:25 ] [ افسر جنگ نرم ]
سایت جامع وبلاگ نویسان استان سیستان وبلوچستان "همه با هم " در آستانه یکی از گران‌قدرترین یادگارهای خمینی کبیر یعنی روز جهانی قدس قصد دارد توطئه‌های جدید بر ضد جهان اسلام و وحدت ملل مسلمان را تبیین نماید. از یادداشت نویسان سیستانی وبلوچستانی دعوت می‌شود تا با توجه به موضوعات و شعارهای ذیل، و با حرکتی سریع و انقلابی، متن تولیدی خود را از طریق" ارسال مطلب "سایت برای ماارسال نمایند .

فراخوان یادداشت نویسی

در این فراخوان آمده است:

قال رسول الله(صلی الله علیه و آله):

مَن أصبَح لا یهتم بِأمور المُسلِمین فلیس مِنهُم

و من سمع رَجُلاً یَنادی یا لِلمُسلِمینَ فَلَم یَجبه فَلَیسَ بمسلم.

این‌روزها جهان اسلام، شاهد وقایعی است که عرق شرم بر چهره انسانیت می‌نشاند و ذهن هر اهل انصافی را به خود مشغول می‌سازد. مشتی جانی تکفیری در سوریه و عراق به نام اسلام و البته با حمایت برخی سیاستمداران فاسد و فاسق عربی و غربی دست به کشتار و تخریب می‌زنند و از سوی دیگر صهیونیست‌های غاصب در سایه سکوت و حتی حمایت همان دولتمردان عربی و غربی نسل‌کشی تازه‌ای را در فلسطین اشغالی به راه انداخته‌اند.

موضوعات مورد نظر :
ارتباط جنجال آفرینی های داعش و حملات نظامیان اسرائیلی به نوار غزه
سوء استفاده اسرائیل از بمب های خبری رسانه ای
خاموشی رسانه ها در انعکاس واقعیات رخ داده در فلسطین
نقاب چهره سیاه داعش بر جلوه روشن بیداری اسلامی
حمایت مالی، پزشکی، آموزشی و تسلیحاتی اسرائیل از داعش

ملاحظات محتوایی:

محتوای پیشنهادی از طرف همسنگران می تواند ناظر به منابع قرآنی، روایی و سیره، فرمایشات و سیره امام راحل، فرمایشات رهبری، ادبیات فارسی و ... باشد.
محتواهای تولیدی به مرور در سایت قرار داده می شود و کلیه علاقمندان می توانند با مراجعه مستمر به سایت از این منابع بهره ببرند.

مهلت ارسال آثار  تا  2مرداد ماه 93 می‌باشد.

*** به برترین یادداشت هدیه نفیسی اهدا میگردد***


برچسب‌ها: یادداشت, غزه
[ یکشنبه بیست و نهم تیر 1393 ] [ 15:23 ] [ افسر جنگ نرم ]
کافه کتاب نوشت :

زمانیکه سه نفر از باقیمانده خوارج در مکه هم‌ قسم شدند تا نقشه شوم خویش را در ماه رمضان سال ۴۰ هجری قمری عمل کنند، زمان زیادی نگذشت، دو نفر از آن‌ها که برای قتل معاویه و عمرو بن عاص رهسپار محل مأموریت خود شدند، در اجرای نقشه خود ناکام ماندند و تنها عبدالرحمن بن ملجم مرادی در شب نوزدهم ماه رمضان فرق مظلوم‌ترین فرد عالم را شکافت.

عبدالرحمن بن ملجم مرادی همراه با شبیب بن بجره اشجعی در سحرگاه شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در مسجد کوفه کمین کرد و هنگامی که امیرالمؤمنین(ع) سر بر سجده نهاد، شمشیر زهرآگین خود را فرود آورد، در این هنگام حضرت علی(ع) در محراب مسجد افتاد و فرمود: «بسم الله و بالله و علی ملّة رسول الله فزت و ربّ الکعبه»، سوگند به خدای کعبه که رستگار شدم.

 

مکان ضربت خوردن امام علی (ع) در مسجد کوفه (+تصاویر)

امام(ع) در حالی که خون از سر و صورت شریفش جاری بود، فرمود: «هذا ما وعدنا الله و رسوله»، این همان وعده‌ای است که خداوند متعال و رسولش به من داده‌اند، در این زمان چون امام توان برگزاری نماز جماعت را نداشت، به امام حسن(ع) فرمود نماز را ادامه دهد و خود نشسته نماز را اقامه کرد.

مکان ضربت خوردن امام علی (ع) در مسجد کوفه (+تصاویر)

نقل شده است که جبرئیل در میان آسمان و زمین ندا داد و گفت:

«تهدّمت والله ارکان الهدی وانطمست أعلام التّقی وانفصمت العروه الوثقی قُتل ابن عمّ المصطفی قُتل الوصیّ المجتبی قُتل علیّ المرتضی قَتَله أشقی الْأشقیاء»، سوگند به خدا که ارکان هدایت در هم شکست و ستاره‌های دانش نبوت تاریک و نشانه‌های پرهیزکاری بر طرف شد و عروه الوثقی الهی گسیخته شد، زیرا پسر عموی رسول خدا(ص) شهید شد، سید الاوصیا و علی مرتضی به شهادت رسید، وی را سیاه بخت‌ترین اشقیاء به شهادت رسانید.


برچسب‌ها: حضرت علی, شهادت
[ جمعه بیست و هفتم تیر 1393 ] [ 0:23 ] [ افسر جنگ نرم ]

به گزارش سایت "حرف تو"، درست زمانی که عده ای نگاهشان به جام جهانی و برنامه‌ های هالیوود است، عده ای دیگر در سوریه، عراق، کشته می‌شود و زنانی کودکانی در فلسطین  سفره افطار خود را با انفجارهای بمب های اسرائیلی به سر می‌برند.

موج سایبری

آری غرب صدای بلندگوی های رسانه ای خود را آنقدر بلند کرده است تا صدای سوت موشک هایی که بر سر زنان و کودکان فلسطینی ریخته می‌شود شنیده نشود.

جالب است هر کجا دست می‌گذاریم رد پای رژیم صهیونستی و حمایت های آمریکا و اسرائیل مشهود است.

آمریکا و اسرائیلی که به ظاهر برای کشته شدن فلان حیوان بیانیه صادر می‌کنند در اقدامی از پیش تعیین شده، باز هم آسمان غزه را بمباران کردند تا خوی وحشی گری خود را بر همگان نمایان سازند.

درست است جنایات در این حملات قلب هر انسان با وجدان را به درد میآورد، اما علت این حملات "سرعت قطار بیداری اسلامی" است که به برکت جمهوری اسلامی ایران به راه افتاده است تا با لطف عنایت امام زمان (عج) به نابودی استکبار منتهی شود، لذا غرب باید بداند، نور اسلام نه تنها با این خوی وحشی گری خاموش نخواهد شد، بلکه خون های ریخته شده درخت تنومند بیداری اسلامی ملت ها را به دنبال خواهد داشت.

ما فعالان مجازی در وبلاگ ‌ها و شبکه های اجتماعی خود ضمن محکوم کردن اقدامات مداخله جویانه غرب در کشور های اسلامی، با قلم های خود قصد داریم تا پرده از نقاب دشمن برداریم و با روشنگری خود قدمی را در عاشورای زمان برداریم.

لذا از تمامی فعالان مجازی در وبلاگ‌ها شبکه‌های‌اجتماعی و سایت های خبری خواهشمندیم ضمن باز نشر خبر این موج وبلاگی مطالب خود در قالب یادداشت،دل نوشته، پوستر ،عکس، کلیپ، و...در رسانه خود منتشر نمایند و لینک آن را به قسمت ارسال مطلب و یا نظرات همین پست درسایت "حرف تو" ارسال نمائید.

محور های پیشنهادی:

1- بازخوانی جنایات رژیم صهیونستی

2- سکوت مجامع غربی و مظلوم نمایی اسرائیل و ساسنور اخبار در رسانه های غربی

3- علت مخالفت غرب با کشورهای مسلمان حامی جمهوری اسلامی ایران

4- بازخوانی و تحلیل بیانات امام خمینی (ره) و امام خامنه ای پیرامون فلسطین

5- اهمیت روز قدس و راهپیمایی

6- نقش حمایت آمریکا و انگلیس در جنایات رژیم صهیونیستی

7- ضرورت مقاومت کشورهای اسلامی در مقابله با استکبار

-----------------------------------------------------------------------------------------

لبیک های فعلان مجازی:

سلمان علی(ع)/شب هایی که جهان به سان غزه در آن خواب ندارد!

آهستان / یک غزه، یک دنیا دروغ

عمارنامه/ تصاویری دردناک از حمله وحشیانه صهیونیستها به مردم مظلوم غزه(18+)

 

کاریکاتور حساس بشو/ جنایات رزیم صهیونیستی

تناقضات ذهنی/وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى

تا به تا/ به کدامین گناه

فستقم کما امرت/ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

و....


برچسب‌ها: غزه, اسرائیل
[ دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 ] [ 9:41 ] [ افسر جنگ نرم ]

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ، پیامدها و آثار گوناگونی را در بر داشت و استکبار جهانی را با چالش های سهمگینی روبرو کرد . تمدن غربی که بیش از چهارصد سال کوشیده بود با دور نگه داشتن مذهب از عرصه اجتماعی انسان ، ساختارهای اجتماعی و سیاسی جهان سلطه را بر منفعت پرستی فردی استوار سازد ، یکباره خود را در مقابل موج تازه ای دید که انسانیت را به بازگشت به و فطرت الهی و ایمان فرا می خواند . از این رو ، مناسبات مسلط بر نظام جهانی ، قدرتمندان را به مقابله با نظام مردم سالاری دینی ، به عنوان مهمترین عوامل ناهمخوان با نظم تحمیلی مبتنی بر سلطه کشاند .

ماهواره قلب خانواده ها را نشانه گرفته است

در اینجا فقط به گوشه ای از اقدامات دشمن که برعلیه نظام اسلامی بوده اشاره می کنیم : 1- شورش خوزستان در اوایل انقلاب   2- غائله کردستان از سنندج تا پاوه   3- غائله گنبد و ترکمن صحرا  4- ریاست جمهوری بنی صدر  5- کودتای طبس  6- کودتای نوژه   7- جنگ تحمیلی

اما با یاری خداوند متعال دشمن در همه این توطئه ها به دلیل وجود رهبری آگاه و مردم همیشه در صحنه با شکست مواجه شد و دشمن به این نتیجه رسید که بهترین راه برای سلطه به مسلمان هدف قرار دادن دین ، ایمان و اعتقادات آنان است و آخرین حربه دشمنان برای شکست نظام اسلامی ، بهره گیری از اهرم تهاجم فرهنگی است . آمریکایی ها سالانه میلیون ها دلار برای تغییر افکار و باورهای ملت های مسلمان در جنگ « قلب ها و ذهن ها » هزینه می کند .

دشمنان دریافتند که بوسیله جنگ نرم و ورود ماهواره  به کانون خانواده ها با تظاهر به فرهنگ جهانی و شعارهای دروغ و آزادی می توانند بر غیرت ملی و دینی و همچنین ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران حمله برده و آن را تضعیف و در نتیجه به نابودی بکشانند و اینگونه به اهداف خود برسند .

دشمنان پس از سالها تحقیق و تحلیل در مورد اعتقدات و روحیات خانواده های ایرانی با صرف هزینه های کلان شبکه های ماهواره ای فارسی زبان را راه اندازی کردند ( و هر روز هم به تعداد آنها افزوده می شود ) .

در این شبکه ها انتقال فرهنگ از طریق سریال ها و فیلم های مختلف به تدریج باعث می شود که فرهنگ مخاطبان به طرز غیر ملموس تغییر یافته و غیرت دینی از آنها گرفته شود.

این سریالها به گونه ای حرفه ای ساخته شده است که از کودک  4 ساله تا افراد مسن 80 ساله انتظار پخش آنها را می کشند.

هنگامی که اعضای خانواده در روزهای متوالی سریال های نامناسب ماهواره را که هدف آنها عادی سازی روابط با نامحرم است مشاهده می کنند مرزهای اخلاقی بین اعضای خانواده کمرنگ می شود و عفت زنانگی و غیرت مردانگی مفهومی نا آشنا و غریب جلوه می کند . فیلم های ماهواره ای در صدد تثبیت روابط موازی در بیرون از خانواده هستند به طوری که خیانت به همسر را امری طبیعی جلوه می دهند که به تدریج موجب دلسردی و بی مهری و موجب فروپاشی بنیان خانواده می شود . (این موضوع را با تهیه امار طلاق در سالهای اخیر به خوبی میتوان مشاهده نمود).

از دیگر اهداف این شبکه های ماهواره ای ترویج هم خانگی های بدون ازدواج است  و همچنین اشاعه فحشا و بی بند است که می توان این را در قالب سریال ها ، میان برنامه ها و آگهی ها که مظاهر ضد اخلاقی را تبلیغ می کنند مشاهده کرد .

منع قانونی دیدن برنامه های ماهواره ای اگر چه لازم است اما کافی نیست بلکه باید علاقه مردم به ماهواره و برنامه های آن را که مبداء و عامل اصلی گرایش به ماهواره است خشکاند و این امر میسر نمی شود مگر با همکاری خانواده با دولت ، دولت باید با متنوع کردن برنامه های تلویزیونی خود بتواند جایگزین مناسبی برای ماهواره ایجاد کند و خانواده ها هم با هوشیاری و آگاهی از آسیب های شوم ماهواره در خانواده از ورود این شیطان غربی به خانه ها جلوگیری کنند.

از : اکبر . ت


برچسب‌ها: ماهواره, خانواده, اسیب ها
[ یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 ] [ 23:27 ] [ افسر جنگ نرم ]
سایت جامع وبلاگ نویسان استان سیستان وبلوچستان "همه با هم "به منظور معضلات فرهنگی جامعه  موج وبلاگی " امواج شیطانی از جنس دجال واره " را برگزار می نماید  .

http://baham91.ir/images/docs/000018/n00018207-t.jpg
امروزه بر اساس اصل رقابت بين نهادها ، تلويزيون ارتباط تنگاتنگي با نظام هاي آموزشي و خانواده داشته و اين رسانه تلاش مي نمايد تا جايگاه مهمي در هدايت و كنترل افراد جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان داشته باشد و لذا اين رسانه مي تواند موجبات سعادت يا گمراهي نسل آينده را فراهم آورد.

ا نَّما یَأْمُرُکُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَی اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ؛

او تنها شما را به بدی و فحشاء و گفتن سخنان بی دلیل و نسبت دادن آن به خدا وا می‌دارد (بقره آیه ۱۶۹)

در زندگی امروزی حتی شخصی که پول ندارد شکم خود راسیر کند در کلبه ی فقیرانه اش ماهواره نمایان است در این رابطه باید به مدیران رسانه گوش زد کرد که اگر در شبکه های ایران برنامه های متنوع تری باشد چرا باید فقیری که نان شبش را هم ندارد  به سوی دجال واره برود .
هر چند ماهواره شبکه های علمی و مورد استفاده دارد اما نباید غافل بود که اکثر شبکه های ماهواره ای اهدافی جز تسخیر و تخریب و تباهی انسان‌ها و به انحطاط و انحراف کشاندن آن‌ها و فرهنگها و آداب و رسوم‌ها و تبدیل به دهکده جهانی عاری از معنویت ندارد، گسترش روز افزون ماهواره‌ها، گسترش بی‌بندوباری و به وجود آمدن فساد فراگیر در جامعه و به انحطاط کشیده شدن برخی از جوانان و گسترش روزافزون مشروبات الکلی، ایجاد گروه‌های غربی مانند: هوی‌متال‌ها، رپ‌ها و شیطان‌پرست‌ها، تمایل به مدگرایی و... همه و همه نشان از هدفمند بودن این تهاجم از طرف دشمن داشت. این بار دشمن با استفاده از روش‌های نرم‌افزاری فکری و تبلیغی بر خلاف دوره قبل که مردان را مورد حمله قرار داده بود قلب جامعه، یعنی زنان و جوانان را هدف گرفت.


به همین جهت ، بر آن شدیم تا آستینی بالا بزنیم و گرد گیری کنیم از چهره غبار آلود فرهنگ اصیل خودمان .
وبلاگنویسان عزیزسیستانی وبلوچستانی ، آثار خود را در قالب موضوعات زیر برای ما ارسال کنید .

موضوعات :
-نقش ماهواره ها در حجاب زنان و مردان
-نقش ماهواره ها در ترویج فرهنگ غربی
-ماهواره وتأثیر آن بر تضعیف بنیان خانواده
-نقش ماهواره ها در بی بند و باری
-راهکارهای مقابله با ماهواره


تولیدات وبلاگ نویسان می تواند در قالب: یادداشت، مقاله،داستان، شعر، قطعه ادبی، پوستر،کلیپ و.. باشد.


برچسب‌ها: موج وبلاگی, ماهواره, دجال واره
[ یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 ] [ 18:43 ] [ افسر جنگ نرم ]
http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/3/21/609233_458.jpg

وبلاگ تنگه احد نوشت :

بحرانیکه مدتی است منطقه را تحت تاثیر خود قرار داده ظهور گروهی تروریستی به نام داعش با ادعای تشکیل دولت اسلامی عراق وشام که زاییده تفکرات القاعده است. اصلی ترین موضوعی که داعش آن را دنبال می کند مقابله با قدرت های شیعه به خصوص جمهوری اسلامی ایران است . تازه ترین تحرکات این گروهک در این زمینه می توان به تصرف قسمت هایی از شمال عراق اشاره کرد.

با بررسی و موشکافی روش ها وتاکتیک های داعش در مواجه بادولت های عراق وسوریه می توان یافت داعش در صدد تصرف مناطق سنی نشین است  تا بتواند از فرصت همگرایی اهل سنت در این مناطق استفاده کند. در حقیقت داعش را می توان تازه ترین توطئه عربی غربی برای مهار موج روشنفکری اسلامی در جهان اسلام دانست .   استکباربا همراهی دولت های عربی منطقه سعی داد تا پروژه ی شوم تفرقه بین اهل سنت و شیعه را دنبال کنند و داعش فرصتی است تا با منطقه ای کردن بحران سد راه جهان اسلام شوند. اصلی ترین استراتژی  که داعش  آن رادنبال می کند تفرقه میان شیعه واهل سنت است . داعش با حضور مناطق سنی نشین قصد دارد سنگرهای محکمی بر علیه دولت های سوریه وعراق بسازد . داعش درصدد است از همان  تاکتیکی که بر علیه سوریه استفاده کرده را این بار در عراق بکار گیرد یعنی بکارگیری نیروهای سلف جهادی به بهانه دفاع از اهل سنت !  داعش درصدد است جبهه ای را به وجود اورد که در یک سمت ان خود به عنوان حامی اهل سنت حضور داشته در این امر بتواند با پشتیبانی دولت ها عربی  منطقه را دچار فنته مذهبی نماید.

آن چه مسلم است داعش در سوریه نتیجه نگرفته  و انتظار می رود در عراف نیز شکست سنگینی ا متحمل شود. اما تاثیر پروژه ای که داعش طراحی کرده امکان دارد سالها منطقه را تحت الشعاع خود قرار دهد و لازمه مقابله با آن حفظ هوشیاری وبصیرت شیعه و سنی در مقابله با این فتنه مذهبی است.

 

[ چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393 ] [ 11:27 ] [ افسر جنگ نرم ]
img-20140427-wa0012.jpg

یکسال از روی کار آمدن دولت یازدهم با ریاست حسن روحانی می گذرد و خوب است نگاهی اجمالی به کارکرد این دولت با توجه به قولهایی که قبل از انتخابات به مردم داند بیندازیم:

مشکل همه مردم کشور گرانی و تورم است باید ببینیم دولت جدید برای رفع این مشکل چکار کرده است ؟ آیا از وقتی این دولت روی کار امده از تورم کاسته شده است و قدرت خرید مردم بیشتر شده است ؟

البته روی کاغذ و در گفتگوها اظهار می کنند که تورم کنترل شده و کاهش داشته است . اما تا زمانی این کاهش قیمت را در بازار و جامعه مشاهده نکنیم می توان این حرف را باور کرد ؟

نه تنها کاهش قیمت نداشته ایم بلکه اکثر اجناس بسبار گران تر شده است !! و مردم فقیر روز به روز فقیرتر و پولدارها هر روز بر دارایشان افزوده می شود.

دولت جدید تمام توان و قدرت خود را در بخش روابط خارجه گذاشته است اما متاسفانه در همین بخش هم ما تا کنون پیشرفتی مشاهده نکردیم . در اول همه نشستهای خارجه مسئولین اظهار میکنند روند مذاکرات خوب است اما در پایان مشاهده می شود که می گویند مذاکرات نتیجه خوبی نداشته است و در دور بعد مشخص می شود!!

همه دولت مردان می دانند که خواسته امریکا و اروپا از ایران این است که انرژی هسته ای را تعطیل کنند تا به ایران در عوض امتیازهایی بدهند و اگر این دولت می توانست این کار را می کرد و تلاش و  زحمت همه کسانی که در این راه جان خود را دادند نادیده می گرفت.

ار بجای این همه تلاش برای ارتباط با کشورهایی که جز نابودی ایران چیزیی در سر ندارند به بیانات رهبری توجه می شد و در راه اقتصاد مقاوتی و خود کفایی برنامه ریزی می شد قطعا نتیجه بهتری تا کنون حاصل می شد.

دولت یازدهم بر خلاف دولت های قبلی دولتی مردمی نیست و فقط قشری خاص طرفدار دولت هستند این را در مراسم استقبال سفرهای رئیس جمهور می توان مشاهده کرد . در استان سیستان و بلوچستان این موضوع به خوبی اثبات شده است.

این دولت در کارهای مردمی بسیار ضعیف عمل کرده است مانند توزیع سبد کالا که تا مدتها سوژه رسانه ها شده بود و جدیدا هم که در پرداخت یارانه ها این موضوع را مشاهده نمودیم .

وزرایی که برای این دولت انتخاب شده اند خود عامل تبلیغ فرهنگ غرب و شبکه های اجنماعی غربی شده اند . آیا واقعا این مسئولین از آسیبهای شبکه اجتماعی فیس بوک خبر ندارند که مردم را تشویق می کنند تا پیامهایشان را در فیس بوک مطرح کنند!! این خود باعث شده تا در دولت جدید فرهنگ غربی و حجاب غرب در کشور بیشتر رواج پیدا کند به نحوی که دیگر نمیشود جلوی بد حجاب ها را گرفت و آنها را نهی ار منکر نمود.

مطالبی که در بالا گفته شد همه در سطح کشوری بود حالا با توجه به این موضوع که بیشترین رای به روحانی از استان سیستان بلوچستان بوده است به دستاوردهای دولت جدید بعد از سفر به استان سیستان وبلوچستان می پردازیم:

آیا در این سفر اقدام که نفع استان ما باشد صورت گرفت ؟

تمام طرح هایی که در دولت قبل تصویب شده بود را مطرح کردند و بودجه ای قرار شد به آنها اختصاص یابد.

اما به مهمترین خواسته مردم استان که آن هم ایجاد بازارچه مرزی بود هیچ توجهی نشد .

در پایان فقط میتوانم بگویم آقاب روحانی حرفهای شما فقط در حد شعار بود و هیچ سودی تا کنون برای مردم کشور نداشته است . امیدواریم در 3 سال باقی مانده تدابیری صورت بگیرد تا قفل مشکلات مردم با شاه کلید شما باز شود...

 

 

 

 


برچسب‌ها: روحانی, رئیس جمهور, کلید
[ جمعه بیست و سوم خرداد 1393 ] [ 22:31 ] [ افسر جنگ نرم ]
........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

امکانات وب
>

اخبار زاهدان


همه با همهمه با هم